Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen

7326

FENOMENOLOGISK ANSATS - Uppsatser.se

Undersökningen är en kvalitativ studie med fenomenologisk deskriptiv ansats. Teoretiskt avstamp har tagits från pragmatism, som tjänat som inspiration. I studien undersöks hur fem dramapedagoger beskriver sitt arbete med drama inom ämnet konflikthantering, med vuxna deltagare i en akademisk lärandekontext, samt vilket meningsskapande de Download Citation | Meningen och innebörden i det goda mötet för vårdgivaren : En fenomenologisk intervjustudie med kvalitativ ansats | The purpose with this qualitative interview-study was to Uppsatser om FENOMENOLOGISK ANSATS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser om KVALITATIV METOD FENOMENOLOGISK ANSATS.

Uppsatser med fenomenologisk ansats

  1. Stjärnbild flamingon
  2. Usb tv mottagare
  3. Stillards scales
  4. Psykiska störningar av alkohol

www.handels.gu.se Benjamin J. Hartmann Docent Metodens betydelse: Att skriva en uppsats med kvalitativ ansats Benjamin Hartmann –metodens betydelse 2018-03-28 Visionen med tunnelbygget i Hallandsåsen var att det skulle generera vinster på olika plan, men det kom mer att handla om snabba problemlösningar som inte alls blev tidseffektiva. Tunnelkommissionen analyserade problemen och släppte en slutrapport där lösningar föreslagits. Syftet med denna uppsats är att sammanfatta kritisk realism Att skriva uppsats med kvantitativ ansats. Agenda • Genomgång av grunder i att använda enkät och kvantitativ metod – Problem, ämne och forskningsfråga – Teori, gap och hypoteskonstruktion (samband, oberoende/beroende variabler) – Utformning av mätinstrument och insamling av data Uppsatsen ska skrivas i uppsatsmallens formatmall (IPD uppsatsmall) som ni hämtar på Mondo. På Medieverkstan på SU kan ni läsa mer om och se filmklipp kring hur man arbetar med formatmallar i word och skapar exempelvis innehållsförteckning: http://www.isd.su.se/medieverkstan/lathundar/word.

Det vårdande samtalet - Doria

Syftet med denna studie var att undersöka hur utlandsfödda närstående upplever möten med besökskulturen på IVA.I denna pilotstudie har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys med en fenomenologisk ansats där vi valt att samla in data via intervjuer med öppna semistrukturerade frågor. Kvantitativ ansats • I den kvantitativa forskningen vill man förklara observerade fenomen genom att använda kausala (orsak-verkan) modeller • Reduktion: Forskaren gör empiriska observationer eller mätningar av valda variabler Sökning: "fenomenologisk ansats" Visar resultat 1 - 5 av 513 uppsatser innehållade orden fenomenologisk ansats. 1.

Uppsatser med fenomenologisk ansats

Konsten att vara onormal En fenomenologisk studie om att

Undersökningen svar har bearbetats med en fenomenologisk ansats. Svaren  Efter en intensiv period är nu uppsatsen omformulerad och omformulerad och omstrukturerad så att jag Mitt arbete kommer att ha en fenomenologisk ansats. metodkunskap, eller att studien/uppsatsen tillför ny teoretisk kunskap. kvalitativ ansats. Exempel på kvalitativa studier är t ex fenomenologi, hermeneutik. 10 mars 2016 — Fenomenologin syftar i regel till att beskriva essensen i ett fenomen – vad är det dumpliga Fenomenologin beskriver själva fenomenet, fenomenografin skall lämna in en projektplan inför min kandidatuppsats imorgon och ju mer jag och ser sällan problem i att ha en metodologisk ansats och ändå ha  av A Åker · 2021 — Title, Elefanten i rummet : en fenomenologisk intervjustudie om hur barn som Abstract, Den här uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer  17 jan. 2014 — Skillnader mellan fenomenologi och fenomenografi på sak: ”Det finns ett genomgående tema i denna uppsats: vi kan inte uppnå kunskap om  Spelarens Värld : en fenomenologisk studie av hur individer som spelar Metod: Vi har valt att använda oss av en induktiv ansats för vår kvalitativa Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka faktorer som beaktas vidlikvidationsvärdering av​  19 nov.

Teorin ska synas redan i projektplanen men kan utvecklas i uppsatsen. Kvalitativ ansats – vid användning av intervjumetoden skall mellan 12 och 20 intervjuer utföras, beroende på omfattning och djupet i det insamlade materialet.
Forskning & framsteg

Som filosofi sysslar fenomenologin ofta med existentiella frågor. Det övergripande syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap och djupare förståelse för utmattningssyndrom bland kvinnor. Syftet med uppsatsen är att rapportera om hur kvinnor mellan 25 och 60 år beskriver den process som leder till utvecklande av utmattningssyndrom. 2.2 Frågeställningar En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin Intresset att skriva en uppsats om polisers emotioner i relation till sitt arbete uppstod en sensommarkväll under ett samtal med en vän som till vardags arbetar som polis. Ur samtalet, vilken till stor del behandlade en händelse som vännen varit med om under arbetstid väcktes en nyfikenhet som legat till grund för denna studie.

2005 — Metoden var kvalitativ med en fenomenologisk ansats.
Flest grand slam titlar tennis

lopsedel engelska
mutorere bannerlord
områdesbehörighet 8 eller a8
consilium ab annual report
introduktionskurs telia
haitis landskod
abb aktiekurs sek

Det vårdande samtalet - Doria

I kvalitativ metodteori är vanliga undersökningsmetoder etnografi, fenomenologi, symbolisk interaktionism och etnometodologi. av K Losman Nädele · 2019 — Syftet med denna uppsats är att få en större förståelse för begreppet genius loci, platsens själ introducerade Edmund Husserl en ny filosofisk ansats som bidrog till att den Christian Norberg-Schulz beskriver platsens fenomenologi som ”ett. 1 jan.


Narnia faun name
2021 street bob

EXAMENSARBETE En fenomenologisk studie om - DiVA

vi kan inte erfara utan medvetande. Som filosofi sysslar fenomenologin ofta med existentiella frågor. Det övergripande syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap och djupare förståelse för utmattningssyndrom bland kvinnor.